quinn
quinn
新芽记者

新芽NewSeed记者,关注汽车、出行、社交、企服、教育、硬件、文娱等多个领域,交流/报道/融资发布请联系:QuinnLiu@zero2ipo.com.cn,加微信:Online89757,请备注姓名-公司-职务~